ALGO Poland Sp. z o.o. jestest partnerem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w zakresie sprzedaży podpisów Sigillum. Prowadzimy Punktu Rejestracji na terenie dawnego województwa Radomskiego. 

Zgodnie z Ustawą o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi”.

Szerokie pole zastosowań podpisu elektronicznego:

• Elektroniczna wymiana informacji oraz kontaktowanie się z Urzędami Administracji Publicznej, m.in.:
  - podpisywanie deklaracji ZUS, 
  - prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, 
  - podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych.
• Podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, 
• Kontakt z urzędem celnym poprzez system EMCS,
• Podpisywanie faktur elektronicznych,
• Składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej,
• Elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym,
• Podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
• Podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych,
• Zawieranie umów przez Internet,
• Prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet, 
• Elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym.  

Baza wiedzy

PWPW uruchomiło na swojej stronie Bazę Wiedzy która zawiera informacje przydatne dla użytkowników naszych programów, w tym odpowiedzi na pytania najczęściej kierowane do serwisu.  (kliknij tu)

Elektroniczny Punktu Rejestracji (EPR)

Elektroniczny Punkt Rejestracji to wygodny dostęp do usług certyfikacyjnych.